Algemene voorwaarden

Mensrijk

Algemene voorwaarden


Een kind dient vrijwillig bij de behandelaar/begeleider te zitten.


Bij kinderen tot 12 jaar geven ouders/verzorgers met gezag toestemming voor behandeling.

Vanaf 12 jaar moet een kind ook toestemming geven voor behandeling.

Vanaf 16 jaar kan een jongere zelfstandig een behandelovereenkomst aangaan. 


Het kind wordt vooraf ingelicht door ouders/verzorgers, waarom het bij de psycholoog/ begeleider komt.


Ouders/verzorgers zijn bereid een actieve rol in te nemen tijdens de behandeling en indien wenselijk iedere twee weken bij de behandeling aanwezig te zijn.


Ouders/verzorgers zijn bereid deel te nemen aan een intakegesprek, tussentijdse evaluatiegesprekken en aan een eindevaluatie.


·      De ouder/verzorger en het kind worden voorafgaand aan de behandeling geïnformeerd over de doelen en de in te zetten middelen. De ouder/verzorger ondertekent het behandelplan ter overeenstemming of geeft een mondeling akkoord.E


·      Door de overeenkomst aan te gaan met Praktijk Mensrijk/Maartje de Bruin, verklaren ouders/verzorgers in te stemmen met de behandeling en nemen zij de verantwoordelijkheid voor haar/zijn/hun aandeel in het behandelingsproces om deze te laten slagen. Het opvolgen van tips en adviezen is een belangrijke factor voor het welslagen van de behandeling. 


·      De psycholoog is verplicht een dossier bij te houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Cliendo. Ouders hebben hierin inzage, vanaf 12 met toestemming van client. 


·      De psycholoog is verplicht tot geheimhouding, dit komt voort uit het 

o   Beroepsgeheim.

De psycholoog kan slechts in uitzonderingssituaties (bijvoorbeeld bij direct of dreigend gevaar voor kind/cliënt) besluiten zonder toestemming van de cliënt/ouders de geheimhoudingsplicht te doorbreken. 


·      In de oudergesprekken bespreekt de psycholoog het verloop van de behandeling. Inhoudelijke informatie vanuit de behandeling wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht na toestemming van het kind van 12 jaar of ouder en anders alleen op hoofdlijnen gedeeld.


·      De psycholoog zal geen verslaglegging of andere informatie aan derden geven zonder toestemming van de ouders/cliënt. 


·      De ouders/cliënt heeft het recht feiten die niet overeenstemmen met de werkelijkheid, in de rapportage te verbeteren. Het professionele oordeel en de conclusies van de psycholoog vallen niet onder dit recht. 


·      Praktijk Mensrijk/ Maartje de Bruin biedt geen garanties voor het welslagen van de behandeling. 


·      De behandeling wordt beëindigd in overleg met het kind, de ouder/verzorger/school en de psycholoog. 


·      Overeenkomstig met de AVG worden uitsluitend de noodzakelijk persoonsgevens bewaard. Dossier en correspondentie vindt plaats middels Cliendo. Hiervan krijgen ouders/verzorgers en eventuele andere bevoegden een inlogcode.


Externe opdrachtgever

Wanneer de behandeling wordt ingezet vanuit school, is het kind onze cliënt en zijn ouders/verzorgers diegene die toestemming moeten geven voor onze zorg. School is juridisch een externe opdrachtgever. 


Wanneer de behandeling door ouders wordt ingezet, middels een PGB, ligt het behandelplan en contract bij de PGB instantie. Met Mensrijk wordt een aparte behandelovereenkomst getekend.


Klachtenreglement

·      Mocht er klachten zijn over de behandeling, dan kunnen deze in eerste instantie met de behandelaar besproken worden.


·      Indien de klachten blijven bestaan, dan kan contact opgenomen worden met een externe klachtenbehandelaar. De informatie kan opgevraagd worden bij Mensrijk.


·      Mochten de klachten alsnog blijven bestaan dan kan er een klacht gemeld worden bij het Kwaliteitsregister Jeugd.