Algemene voorwaarden

Mensrijk

Algemene voorwaarden


Een kind dient vrijwillig bij de psycholoog te zitten.


Het kind wordt vooraf ingelicht door ouders/verzorgers, waarom het bij de psycholoog komt.


Ouders/verzorgers zijn bereid een actieve rol in te nemen tijdens de behandeling en indien wenselijk iedere twee weken bij de behandeling aanwezig te zijn.


Ouders/verzorgers zijn bereid deel te nemen aan een intakegesprek, tussentijdse evaluatiegesprekken en aan een eindevaluatie.

De ouder/verzorger en het kind worden voorafgaand aan de behandeling, bij voorkeur schriftelijk geïnformeerd over de doelen en de in te zetten middelen. De ouder/verzorger ondertekent het behandelplan ter overeenstemming.


     De psycholoog geeft de cliënt van tevoren, bij voorkeur schriftelijk, informatie over de kosten.Mensrijk werkt systemisch. Dit betekent dat naast het kind ook ouders en indien wenselijk derden bij de behandeling worden betrokken.


Van iedere behandeling wordt een kort verslag gemaakt, dat wordt gedeeld met ouders/verzorgers. Dit gebeurd in Cliendo, een systeem speciaal ontwikkeld voor de zorg die voldoet aan de strenge privacy eisen. Ouders kunnen hierin ook hun bevindingen schrijven.


Wanneer de behandeling wordt ingezet vanuit school, neemt school automatisch deel aan de behandeling en heeft dus inzage in de wekelijkse behandelverslagen.


Wanneer de behandeling door ouders wordt ingezet, middels een PGB, ligt het behandelplan en contract bij de PGB instantie.


Onderlinge afspraken worden bij voorkeur in Cliendo vastgelegd. Door hierop in te loggen hebben ouders inzage in het gehele digitale dossier, als ook de mogelijkheid om hierop te reageren. Zo werkt Mensrijk zo transparant mogelijk. Een mondelinge overeenkomst is eveneens rechtsgeldig.


Zodra het kind 16 jaar of ouder is, dient ook het kind het overeengekomen contract te ondertekenen en toestemming te verlenen om behandelverslagen te delen met derden.


Is het kind 12 jaar of ouder, dan schrijft het kind met de behandelaar een kort verslag in Cliendo.

    Voor behandeling en onderzoek van een minderjarige cliënt is schriftelijke toestemming van beide ouders met gezag verplicht. In geval van een PGB aanvraag, ligt deze verantwoordelijkheid bij de instantie die de contracten en financiering regelen.


    Minderjarigen vanaf 12 jaar moeten ook zelf toestemming geven aan de psycholoog. Dit mag mondeling, maar gebeurt bij voorkeur schriftelijk of in Cliendo.


Door de overeenkomst aan te gaan met Praktijk Mensrijk, verklaren ouders/verzorgers in te stemmen met de behandeling en nemen zij de verantwoordelijkheid voor haar/zijn/hun aandeel in het behandelingsproces om deze te laten slagen. Het opvolgen van tips en adviezen is een belangrijke factor voor het welslagen van de behandeling.


De psycholoog is verplicht een dossier bij te houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Cliëndo. Ouders hebben hierin inzage.


De psycholoog is verplicht tot geheimhouding, dit komt voort uit het

o  beroepsgeheim.


De psycholoog zal geen verslaglegging of andere informatie aan derden geven zonder toestemming van de ouders/cliënt.


De ouders/cliënt heeft het recht feiten die niet overeenstemmen met de werkelijkheid, in de rapportage te verbeteren. Het professionele oordeel en de conclusies van de psycholoog vallen niet onder dit recht.


De psycholoog kan slechts in uitzonderingssituaties ( bijvoorbeeld bij direct of dreigend gevaar voor kind/cliënt) besluiten zonder toestemming van de cliënt/ouders de geheimhoudingsplicht te doorbreken.


 Praktijk Mensrijk biedt geen garanties voor het welslagen van de behandeling.


De behandeling wordt beëindigd in overleg met het kind, de ouder/verzorger/school en de psycholoog.


Overeenkomstig met de AVG worden uitsluitend de noodzakelijk persoonsgevens bewaard. Dossier en correspondentie vindt plaats middels Cliendo. Hiervan krijgen ouders/verzorgers en eventuele andere bevoegden en inlogcode.


Mocht een gezamenlijke inlog niet wenselijk zijn, dan vindt wekelijkse verslaglegging via de email plaats, waarbij cliënt/uitsluitend bij initiaal genoemd zal worden


Klachtenreglement

Mocht er klachten zijn over de behandeling, dan kunnen deze in eerste instantie met de behandelaar besproken worden.


Indien de klachten blijven bestaan, dan kan contact opgenomen worden met een externe klachtenbehandelaar. De informatie kan opgevraagd worden bij Mensrijk.


Mochten de klachten alsnog blijven bestaan dan kan er een klacht gemeld worden bij het Kwaliteitsregister Jeugd.